Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin hurtowni fotograficznej ERTOM

 §1

Hurtownia fotograficzna ERTOM działająca pod adresem ertom.eu, zwana dalej „E-hurtownią” jest platformą mającą na celu umożliwienie i sprawne funkcjonowanie kontaktów handlowych pomiędzy Partnerem a Sprzedawcą, tj. ERTOM Tomasz Raczewski.

 §2

 1. Definicje:
 • „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi ewentualnymi załącznikami i dodatkami, określający warunki i zasady korzystania z Platformy B2B,
 • E-hurtownia – platforma B2B (ertom.eu) mająca na celu umożliwienie i sprawne funkcjonowanie kontaktów handlowych pomiędzy Partnerem a Sprzedawcą, zarządzana przez Sprzedawcę,
 • Sprzedawca - ERTOM Tomasz Rapczewski, ul. Dojlidy Fabryczne 1, 15-554 Białystok, NIP 5431422122, REGON 052257738,
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) K.c. Za Przedsiębiorcę uważa się również podmiot nieposiadający siedziby w Polsce, który spełnia ww. warunki.
 • Partner – Przedsiębiorca, który zarejestrował się w E-hurtowni i uzyskał od Sprzedawcy indywidualny login oraz hasło do Konta,
 • Konto – zbiór danych o Partnerze oraz informację o jego działaniach w ramach E-hurtowni, prowadzone pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem.
 • Towar – towar przedstawiony przez Sprzedawcę w ramach E-hurtowni,
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 1. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące w E-hurtowni są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Sprzedawcy.
 2. Zdjęcia Towarów zamieszczane w E-hurtowni mają charakter poglądowy. Sprzedawca zastrzega, że Towary mogą różnić się w rzeczywistości (np. odcieniem) od ich wyglądu na zdjęciach zamieszczonych w E-hurtowni.

 §3

 1. Sprzedawca podejmuje niezbędne kroki, aby korzystanie E-hurtowni było możliwe dla Partnerów w ramach popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń  internetowych. Sprzedawca nie daje jednak gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda opcja konfiguracyjna sprzętu elektronicznego posiadanego przez Partnera, pozwoli na korzystanie ze E-hurtowni.
 2. W celu korzystania z E-hurtowni niezbędne jest posiadanie przez Partnera działającego konta poczty elektronicznej.
 3. Przedsiębiorca może korzystać z E-hurtowni po uprzedniej dobrowolnej rejestracji dokonanej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online, który jest dostępny na stronie ertom.eu. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania warunków Regulaminu.
 4. Przedsiębiorca chcący dokonać rejestracji zobowiązany jest do przesłania w formularzu rejestracyjnym następujących dokumentów:
 • informacji (odpisu) z właściwego rejestru lub innej ewidencji, do której zgodnie z prawem jest wpisany,
 • zaświadczenia o NIP, Regon, chyba, że informacja (odpis), o której mowa w punkcie poprzednim zawiera te informacje,
 • oświadczenia o pozostawaniu czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub innego podatku od wartości dodanej (jeśli dotyczy to Przedsiębiorcy).
 1. Wskazane wyżej dokumenty powinna podpisać czytelnie osoba upoważniona do reprezentowania Przedsiębiorcy oraz opatrzyć je pieczęcią firmową.
 2. W przypadku braku niezbędnych danych, o których mowa powyżej, Przedsiębiorca zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
 3. Po skutecznej rejestracji w E-hurtowni i aktywowaniu Konta Partner otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od Sprzedawcy z potwierdzeniem utworzenia konta Konta Partnera w E-hurtowni.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Przedsiębiorcy aktywowania Konta bez podania przyczyny.
 5. Każdy z Partnerów jest uprawniony do dokonywania zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Sprzedawcy szkody, Partner będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.
 6. Partner ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Parter odpowiada za zachowanie w tajemnicy przydzielonego loginu oraz hasła przez siebie oraz przez osoby, które w ramach jego działalności posługują się nimi.
 7. Partner nie jest upoważniony do przenoszenia przyznanego loginu i hasła na osoby trzecie.

 §4

 1. Przedstawiane w ramach E-hurtowni przez Sprzedawcę Towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Partnera jest równoznaczne z jego ofertą zakupu Towarów od Sprzedawcy, która każdorazowo wymaga akceptacji przez Sprzedawcę. 
 2. Sprzedawca zastrzega, że warunki sprzedaży Towarów w E-hurtowni mogą być różne dla poszczególnych Partnerów.
 3. Partner może składać zamówienia w ramach E-hurtowni przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ich weryfikacja, akceptacja oraz realizacja odbywa się jedynie w Dni robocze.
 4. Zalogowanie się Partnera w systemie E-hurtowni jest każdorazowo jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Sposób korzystania z E-hurtowni w zakresie technicznych czynności podejmowanych w celu złożenia zamówienia określony został w panelu „pomoc” E-hurtowni. Partner zobowiązany jest do zapoznania się z tymi zasadami i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Partner zobowiązany jest do wylogowania się przed opuszczeniem E-hurtowni.
 5. Partner składa zamówienie w E-hurtowni drogą elektroniczną w panelu ertom.eu chyba, że strony postanawiają inaczej.
 6. Partner wskazuje w zamówieniu adres miejsca dostawy Towarów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Partnera nieprawidłowego adresu, koszty z tym związane bądź nieodebranie dostawy Towarów pod wskazanym adresem.
 7. Po wpłynięciu zamówienia Sprzedawca dokonuje jego weryfikacji pod kątem dostępności zamówionego Towaru.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, po wpłynięciu zamówienia, potwierdza zamówienie złożone przez Partnera, określając które Towary ze wskazanych przez Partnera w zamówieniu występują na stanie magazynowym.
 9. Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w części lub w całości, w zakresie w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym.
 10. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Partnerem zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Partnera wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia ze wskazaniem dostępnych Towarów występujących na stanie magazynowym. Miejscem zawarcia umowy jest Białystok.
 11. W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji potwierdzonego zamówienia Partnera z innych przyczyn niż wskazane w ust. 9, w szczególności w przypadku niemożności pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru w  racjonalnym terminie, może on odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty jej zawarcia.

 §5

 1. Ceny Towarów w E-hurtowni podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny Towarów podawane w E-hurtowni są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Ceny nie obejmują kosztów transportu oraz innych ewentualnych opłat (np. celnych w przypadku dostawy poza granicę Polski).
 3. Ceną wiążącą dla Partnera jest cena podana w formularzu w chwili złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca wystawia fakturę VAT, którą przesyła Partnerowi w drodze elektronicznej, na co Partner wyraża zgodę. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Partner upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu Partnera. Partner zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej na fakturze, która obejmuje cenę Towaru oraz inne składniki (w szczególności podatek od towarów i usług, koszty transportu oraz inne wynikające z charakteru zamówienia i dostawy).
 5. Z zastrzeżeniem sytuacji, w której ustalona została przedpłata na podstawie faktury proforma, Partner dokonuje płatności po otrzymaniu faktury VAT w terminie podanym na fakturze przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Partnerowi nie przysługuje prawo do potrącenia jakichkolwiek wierzytelności z wierzytelnością Sprzedawcy wobec Partnera.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny Towarów znajdujących się w E-hurtowni, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.
 8. W przypadku Towarów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówień.
 9. W przypadku niedokonania płatności przez Partnera Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia płatności i obciążenia Partnera kwotą, odpowiadającą poniesionym z tego tytułu przez Sprzedawcę udokumentowanym kosztom, niezależnie od prawa Sprzedawcy do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności.

 §6

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Partnera z E-hurtowni lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym Partnera w szczególności, gdy zamówienia zostało złożone:
 • z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Partnera przez osoby nieupoważnione,
 • z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,
 • przez Partnera co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności,
 • przez Partnera nieregulującego w terminie należności za dotychczas zakupiony Towar,
 • z naruszeniem Regulaminu,
 • przez Partnera wobec którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Partner zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Partnera ustanowiony został kurator, Partner został wykreślony z właściwego rejestru.
 1. Partner jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować informacje zawarte w dokumentach złożonych zgodnie z par. 3 ust. 4.
 2. Umowy łączące Sprzedawcę z Partnerem w czasie korzystania z E-hurtowni należy tak tłumaczyć, aby możliwe było łączne stosowanie zapisów Regulaminu i umowy. W przypadku niedającej się przezwyciężyć sprzeczności zapisów, pierwszeństwo ma umowa.

 §7

 1. Dostawa Towaru jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia, z uwzględnieniem par. 4 ust. 6.
 2. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej. Partner jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy. Możliwy jest także odbiór osobisty w magazynie firmy.
 3. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi na Partnera przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru
 4. Koszty dostawy ponosi Partner, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej.
 5. Koszt przesyłki jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.
 6. Partner zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń.
 7. Potwierdzeniem odbioru Towaru jest dowód dostarczenia Towaru przez przewoźnika.
 8. Uznaje się, że osoba odbierająca zamówiony Towar w imieniu Partnera jest należycie upoważniona przez Partnera do odbioru Towaru i podpisania dokumentów potwierdzających realizację zamówienia w imieniu Partnera.
 9. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamacje o ile zostały zgłoszone w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, nie później jednak jeden rok od dnia odebrania Towaru przez Partnera.

 §8

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Partnera w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Partnera. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Partner.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez nieupoważnione osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Partnera.

 §9

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do E-hurtowni, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów. Sprzedawca będzie z wyprzedzeniem informować o przerwach, które zależą od niego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak też do zaprzestania prowadzenia E-hurtowni bez wcześniejszego poinformowania.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują Partnera w zakresie zamówień składanych zgodnie z nowym brzmieniem Regulaminu, tj. od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie E-hurtowni.
 4. Partner jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany aktualnymi postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji zamówień. W szczególności Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści Partnera.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno materialnego jak i procesowego.
 7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: biuro@ertom.eu
Zaufane Opinie IdoSell
4.93 / 5.00 27 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-05-25
WSZYSTKO O.K !!!!!!!!!!!!!!!!
2022-11-28
Wszystko sprawnie, bardzo dobra współpraca od lat :)
pixel